Najważniejszymi celami opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest zapoznanie użytkowników danego obiektu z obowiązującymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz z zasadami postępowania na wypadek pożaru lub innego zdarzenia. Instrukcja powinna przyczynić się do ograniczenia możliwości powstania i rozwoju pożaru w obiekcie. Kompletna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego dowolnego obiektu powinna uwzględniać:

1. Podstawy prawne opracowania

2. Charakterystykę ogólna obiektu

3. Charakterystyczne potencjalne źródła powstania pożaru i drogi jego rozprzestrzeniania

4. Zasady zapobiegania możliwości powstania pożaru

5. Zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo

6. Ogólne zasady wyposażenia obiektu w podręczny sprzęt gaśniczy

7. Organizację i warunki ewakuacji

8. Zasady postępowania na wypadek powstania pożaru

9. Wskazania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego

10. Organizację i zasady  zaznajamiania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

11. Wykaz telefonów alarmowych

12. Listę pracowników zaznajomionych z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego

13. Wzór oświadczenie pracownika o odbytym przeszkoleniu

14. Plany obiektów obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

· powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,

· odległości od obiektów sąsiadujących,

· parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

· występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,

· kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

· lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

· podziału obiektu na strefy pożarowe,

· warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

· miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

· wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,

· hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,

· dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

MBM BHP I PPOŻ. Biuro Szkoleniowo-Doradcze

ul. Tadeusza Kościuszki 60 pokój 201 (II piętro)

28-100 Busko-Zdrój

Czynne

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

Biuro:

kom: 608 678 350

tel: 41 230 71 08

fax: 41 230 71 09

mbmbhp@gmail.com

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

© 2017 MBM. All Rights Reserved.